Monipuolista osaamista ja työtä Lapin maakunnassa

Monipuolista osaamista ja työtä Lapin maakunnassa

Lapin maakunta voidaan lukea yhdeksi niistä Suomen maakunnista, jotka ansaitsevat erityisaseman maantieteellisen sijaintinsa ja luonnonolosuhteidensa ansiosta. Pitkät välimatkat ja ankarat sääolosuhteet luovat haasteita ja rajoituksia muun muassa elinkeinoelämälle, joka on vuosien saatossa saanut sopeutua ympäröiviin olosuhteisiin. Osittain tästä syystä Lapin elinkeinoelämä on varsin omaleimaista verrattuna Etelä-Suomen oloihin, ja juuri tämän omaleimaisuuden turvin lappilaiset elinkeinot selviävät tämän päivän kovassa kilpailussa.

Alueen haasteita ja mahdollisuuksia

Lapin elinkeinot kohtaavat, kuten edellä mainittu, sijaintiin liittyviä haasteita, mutta samalla Lapissa ollaan tietoisia myös yleisistä, koko elinkeinoelämää koskevista muutoksista ja tulevista haasteista. Epävarmuutta aiheuttavat esimerkiksi muutokset alueella toimivissa suuryrityksissä ja niiden strategioissa sekä alueellisen kehittämistyön vaikuttavuus. Myös erilaiset työelämän kohtaanto-ongelmat koskevat myös Lappia, eivätkä vähiten pitkien välimatkojen vuoksi. Näitä haasteita on tulevaisuudessa mahdollisuus kohdata esimerkiksi digitalisaation avulla.

Toisaalta Lapin elinkeinoelämällä on vahvuuksia, jotka puuttuvat monilta muilta maakunnilta. Olosuhdeosaamisen ja rikkaiden luonnonvarojen hyödyntäminen mahdollistavat eri elinkeinojen, kuten turismin ja kaivostoiminnan, säilymisen ja kehittymisen. Lapissa on myös upeat mahdollisuudet digitaalisen toiminnan kehittämiseen, koska tarve laajalla alueella on suuri. Etätyö ja sähköinen liiketoiminta voivatkin tulevaisuudessa olla Lapin vahvuuksia. Digitaalisten innovaatioiden myyminen Lapin ulkopuolelle saattaisi olla yksi nousevista elinkeinoista tulevaisuudessa.

Matkailu: jokaisen tuntema Lappi

Lapin elinkeinoista keskeisin on tietysti turismi ja matkailu. Kuten tämän sivuston muissa artikkeleissa kerrotaan, on Lappi houkutteleva kohde myös muille kuin hiihdon harrastajille: esimerkiksi perinteinen luontomatkailu on ollut jo vuosia yksi turistien suosikeista. Lappiin suuntautuva turismi ei näytä hiipumisen merkkejä, vaikka onkin tietysti riippuvainen muun muassa kansainvälisen taloudellisen kehityksen suunnasta. Myös ilmastonmuutos voi tuoda muutoksia koko elinkeinolle.

Ylipäätään erilaisten palvelualojen, ja palvelujen myynnin kehitys on viime vuosina ollut Lapissa vahvaa, ja sen povataankin vahvistuvan entisestään myös tulevina vuosina. Yhteiskunnassamme tapahtuneiden muutosten, kuten kuntaliitokset ja SOTE-uudistukseen valmistautuminen, mukana palveluliiketoiminta on Lapissakin siirtymässä entistä enemmän yksityisille markkinoille, joissa työllistäjinä toimivat yksityiset yritykset julkisen hallinnon sijaan. Lapin sijoittuminen lähes arktisen alueen keskustaan palveleekin monia yrityksiä, koska markkinaa on mahdollisuus laajentaa alueen eri osiin.

Perinteikästä porotaloutta

Poronhoito kuuluu vanhimpiin, yhä elinvoimaisiin elinkeinoihin Lapin alueella. Erityisesti Lapin syrjäalueiden pienissä kylissä poronhoito on tärkeä työllistäjä, joka myös takaa kylien säilymisen elinvoimaisina. Poronhoidon symboliikkaa ja kulttuurista merkitystä ei voine liioitella: poro on keskeinen osa Lappia ja yksi Lapin ehdottomista vetovoimatekijöistä. Poronhoitoalue onkin erikseen merkitty ja lailla säädetty alue, ja Lapin poronlihalla on EU:n nimisuoja, jotta elinkeino voidaan turvata jatkossakin.

Poronhoito ja yleisesti porojen olemassaolo edistävät matkailua elinkeinona, mutta toisaalta turismi myös tuo haasteita poronhoidolle. Perinteisesti hiljainen Lappi täyttyy ihmisistä erityisesti sesonkiaikaan. Ihmisten lisääntyvä liikkuminen tuo mukanaan lisää tieliikennettä ja siten riskejä poroille. Poroja nimittäin liikkuu ajoteillä jatkuvasti koko hoitoalueen laajuudella, joten autoilijan tulisi noudattaa erityistä varovaisuutta. Olisikin tärkeää muistaa, että jokainen poro on omistajalleen arvokas tuotantoeläin.

Kansainvälisyyttä luonnonvaroista

Lapin maakunta on kuuluisa rikkaasta maaperästään ja luonnonvaroistaan, ja siksi kaivostoiminta kuuluukin maakunnan suurimpiin elinkeinoihin. Vientivetoinen ja siksi maailmantalouden yleisestä suhdannetilanteesta erityisen riippuvainen ala on pysynyt elinkelpoisena jo pitkään haasteista huolimatta. Nykyisten kaivosten tilanne on yleisesti hyvä, ja monet niistä ovatkin laajentamassa toimintaansa. Lisäksi malminetsintää on alueella runsaasti. Parantunut globaali taloustilanne on myös viime vuosina houkutellut Lappiin uusia teollisuuden investointeja.

Terästeollisuus ja teräksen jalostaminen lukeutuvat niin ikään Lapin suuriin työllistäjiin ja vahvimpiin elinkeinoihin. Suuret kansainväliset yritykset tuovat terästä ulkomailta jalostettavaksi Lappiin, josta se valmiina tuotteena kuljetetaan takaisin ulkomaille. Alaa vahvistaa sen edistyksellisyys: kierrätys ja raaka-aineiden uusiokäyttö ovat Lapin terästeollisuudessa olleet arkipäivää jo vuosien ajan. Haasteeksi onkin lähinnä noussut rekrytointi ja osaavan työvoiman puute, jota on yritetty ratkaista yhdessä alueen oppilaitosten kanssa.

Kasvava palveluala

Sosiaali-ja terveyspalvelut ovat Lapissa suuri yksittäinen työllistämisala. Vahvasti palvelupainotteisessa elinkeinorakenteessa SOTE-palvelut ovat säilyneet suurimmaksi osaksi kuntasektorilla. Nykyiset SOTE-muutokset ja niiden suunnittelu koskevatkin yli 5000 työntekijää Lapin maakunnan alueella. Tulevat rakenteelliset muutokset julkisessa palvelurakenteessa tulevat varmasti jossain määrin vähentämään julkisen sektorin työpaikkoja ja toisaalta lisäämään työtä yksityisellä sektorilla. Tällä hetkellä muutoksista ei vielä ole tietoa, ja SOTE-uudistuksen valmistelu on toistaiseksi keskeytetty.

Tulevaisuudessa, SOTE-työn siirtyessä julkiselta sektorilta yksityiselle, tulee suuri osa itse työstä pysymään varmasti melko tavalla ennallaan. Sillä osalla lappilaisista, jotka eivät enää työllisty SOTE-alalle, on hyvät mahdollisuudet löytää uramahdollisuuksia muilta palvelualoilta, koska lähes joka alalla palvelutyön työpaikat ovat Lapissa lisääntyneet. Yhtenä kehitysnäkymänä pidetään myös sitä, että teollisuuden kasvaessa myös erilaiset asiantuntijatehtävät lisääntyvät maakunnan alueella. Myös kulttuuriosaajia tarvitaan muun muassa matkailun ja vientiteollisuuden piirissä.

Lappi jatkossakin vahvana elinkeinoalueena

Monelle meistä Lappi tuo mieleen tunturit, hiihdon ja kylmyyden. Lapin elinkeinoelämä on kuitenkin elinvoimainen, ja Lapista löytyy työtä ja osaamista eri aloilta. Erikoisuutena Lapissa on poronhoito, joka on vahvasti alueellista toimintaa. Mutta lisäksi alueelta löytyy runsaasti kansainvälistä vientiteollisuutta, luonnonvarojen jalostusta ja monipuolista matkailua. Maantieteellisistä haasteista huolimatta on syytä uskoa, että Lapin maakunta pysyy jatkossakin kiinnostavana ja elinkelpoisena niin kansallisesta kuin kansainvälisestäkin näkökulmasta katsottuna.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *